y @Saturn

@

z̕ϋ: PSQXSO
a
: UQUO
(nP):XTDQ
x
(P):ODVS
\ʏd
(nP):ODXR
ϋOx
: bXDU
]
: QXDSUnN
]
: PODSO
Oʂ̌X
: QDTx
]̌X
: QUDVx
C̍\
: (POOO)
_̍ŏw̉x:|PWO
C̑g
: f()AwE
q
:RS

PHOTO: NASA