1. Hachioji HS
  2. Yui Junior HS
  3. Saibata Ningyo
  4. Minomushi
  5. Koryu-za
  6. Etc.

about the event saibata minomushi contact